Noticias

Convocatoria d'Assemblea General i Extraordinària de socis/es del CNV pel 4 de maig

club

En compliment dels articles 18 i 19 dels vigents Estatuts del Club Nàutic Vilanova i dels percentatges fixats a l’article 26 de la mateixa normativa, la Junta Directiva ha convocat l’Assemblea General ORDINÀRIA i EXTRAORDINÀRIA de Socis pel dissabte 4 de maig de 2024, en l'edifici del Club, a les 17:30 hores en primera convocatòria i a les 18:00 hores en segona convocatòria. Amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1) Presentació
2) Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.
3) Presentació i aprovació, si escau, de la liquidació de l'exercici econòmic vençut del 2023, amb tancament de balanç i compte de resultats.
4) Presentació i aprovació, si escau, del pressupost de l’exercici 2023, amb fixació de les quotes ordinàries corresponents a les diferents classes i situacions de socis.
5) Precs i preguntes.
6) Votacions.
7) Exposició de la situació actual del CNV i projectes de la Junta Directiva.
8) Memòria de les activitats esportives i socials de l’exercici 2023.
9) Precs i preguntes.
10) Aprovació dels censors de l’acta i censors de comptes de l'exercici 2024.
11) Lliurament de mètopes als socis/as amb 25 anys d’antiguitat.

Tal com estableix l’article 24 dels vigents Estatuts del Club, tota la informació que fa referència als temes a tractar a l’assemblea els trobarà a la seva disposició a les oficines de Capitania, a partir del 24 d’abril.

Tanmateix, us recordem, que per poder assistir a aquesta assemblea, és necessari trobar-se al corrent de les seves obligacions econòmiques fins a la data de celebració d'aquesta, així com i en compliment de l'article 16, l’accés a l'Assemblea està condicionat a ser soci i la seva participació és personal i no delegable.